Algemene voorwaarden met klantgegevens

(De volgende algemene algemene voorwaarden bevatten ook juridische informatie over uw rechten op grond van de regelgeving inzake overeenkomsten op afstand en elektronische handel.)

1. Werkingssfeer
2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
3. Bestelproces en sluiting van het contract
4. Prijzen en verzendkosten
5. Levering, beschikbaarheid van goederen
6. Betalingsmethoden
7. Behoud van de titel
8. Garantie op materiële gebreken en garantie
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van de contracttekst
11. Gegevensbescherming
12. Plaats van jurisdictie, toepasselijk recht, contracttaal

1. Werkingssfeer
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen Positive Medien & Webservice, www.pool-thermometer.eu, eigenaar:

(hierna “Verkoper”) en de klant (hierna “Klant”) zijn uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.
1.2. U op werkdagen van 18.00 tot 20.00 uur contact opnemen met onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten op telefoonnummer 0991/200 929 54 en per e-mail bij shop@pool-thermometer.eu.
1.3. Consumenten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen die een juridische transactie afrondt met een doel dat niet primair kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (artikel 13 van het Duitse burgerlijk wetboek).
1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet geaccepteerd, tenzij de verkoper uitdrukkelijk akkoord gaat met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
2.1. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Servicebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een garantie of garantie.
2.2. Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt” tenzij anders vermeld in de producten. Voor de rest zijn fouten voorbehouden.

3. Bestelproces en sluiting van het contract
3.1. De klant kan vrijblijvende producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en de knop Schaltfläche gebruiken[in den Warenkorb] afhalen in een zogenaamd winkelwagentje. De klant kan dan de -knop in de winkelwagen gebruiken[Weiter zur Kasse] ga verder met het afronden van het bestelproces.
3.2. Via de knop [Kaufen] de klant dient een bindende aanvraag in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt ingediend, kan de klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Noodzakelijke informatie wordt gemarkeerd met een sterretje (*).
3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische bevestiging van ontvangst per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken via de functie “Print” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. Het koopcontract wordt alleen gesloten als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen naar de klant stuurt, de zending binnen 2 dagen overhandigt of naar de klant stuurt met een tweede e-mail, een bevestiging van de uitdrukkelijke bestelling of het verzenden van de factuur is bevestigd.
3.4. Indien de verkoper een vooruitbetaling toestaat, wordt het contract gesloten met de verstrekking van de bankgegevens en het betalingsverzoek. Als de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, zelfs na een heruitnodiging, trekt de Verkoper zich terug uit het contract, met als gevolg dat de bestelling ongeldig is en de bestelling niet langer geldig is en de order de verkoper heeft geen leveringsverplichting. De bestelling wordt vervolgens voor de koper en verkoper voltooid zonder verdere gevolgen. Een reservering van het artikel in het geval van vooruitbetaling wordt daarom gemaakt voor een niet meer dan 10 kalenderdagen.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle prijzen vermeld op de website van de verkoper zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.
4.2. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5. Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Als de vooruitbetaling is overeengekomen, vindt de levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.
5.2. Indien niet alle bestelde producten op voorraad zijn, heeft de verkoper het recht om op kosten van deze levering gedeeltelijke leveringen te doen, voor zover dit redelijk is voor de klant.
5.3. Indien de levering van de goederen mislukken als gevolg van schuld van de koper, ondanks drie keer een poging om te leveren, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventuele betalingen worden onverwijld aan de klant terugbetaald.
5.4. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper niet door zijn leverancier door zijn leverancier wordt geleverd, kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant geen vergelijkbaar product wil leveren, zal de verkoper de reeds verstrekte vergoeding onmiddellijk terugbetalen aan de klant.
5.5. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijvoorbeeld beperking van leveringen aan bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of binnen de desbetreffende productbeschrijving.

6. Betalingsmethoden
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden tijdens en voordat het bestelproces is voltooid. Klanten worden op een aparte informatiepagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.
6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, moet de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur plaatsvinden. Voor alle andere betaalmethoden moet de betaling vooraf worden verricht zonder aftrek.
6.3. Als derden in opdracht van de betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal. hun algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6.4. Als de vervaldatum van de betaling wordt bepaald op basis van de kalender, is de klant al in gebreke door weglating van de datum. In dit geval moet de klant de wettelijke standaardrente betalen.
6.5. De verplichting van de klant om rente te betalen over betalingsachterstand sluit niet uit dat de verkoper verdere schade voor vertraging kan eisen.
6.6. De klant heeft alleen het recht om verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door de verkoper. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de claims voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. Behoud van de titel
Totdat de volledige betaling is gedaan, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

8. Garantie op materiële gebreken en garantie
8.1. De garantie wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
8.2. Er bestaat alleen een garantie voor de door de verkoper geleverde goederen als deze uitdrukkelijk is ingeleverd. Klanten worden voorafgaand aan de start van het bestelproces op de hoogte gebracht van de garantievoorwaarden.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering van de verkoper, onverminderd de andere wettelijke vereisten van de claim.
9.2. De Verkoper is zonder beperking aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid.
9.3. Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor het nakomen van verplichtingen, waarvan de uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats in de eerste plaats is nagekomen. en de klant vertrouwt regelmatig op hun naleving. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de te verwachten schade die kenmerkend is voor het contract. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de enigszins nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de voorgaande zinnen zijn gespecificeerd.
9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid, een defect na de overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in het geval van frauduleus verborgen gebreken. Aansprakelijkheid op grond van de Product Aansprakelijkheidswet blijft onaangetast.
9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. Opslag van de contracttekst
10.1. De klant kan de contracttekst afdrukken voordat hij de bestelling aan de verkoper plaatst met behulp van de afdrukfunctie van zijn browser in de laatste stap van de bestelling.
10.2. De verkoper stuurt de Klant ook een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging ontvangt de klant ook een kopie van de Algemene Voorwaarden, samen met de intrekkingsinstructies en de informatie over verzendkosten, evenals leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Als je je hebt geregistreerd in onze winkel, kun je je bestellingen bekijken in je profielgebied. Daarnaast slaan we de contracttekst op, maar maken we deze niet toegankelijk op het internet.

11. Gegevensbescherming
11.1. De verkoper verwerkt persoonsgegevens van de klant voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
11.2. De persoonsgegevens die worden verstrekt voor het bestellen van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt voor de nakoming en verwerking van het contract. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces.
11.3. De klant heeft op verzoek het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die door de verkoper over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht om onjuiste gegevens te rectificeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze te bewaren.
11.4. Meer informatie over de aard, omvang, locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de benodigde persoonsgegevens door de Verkoper vindt u in het privacybeleid.

12. Plaats van jurisdictie, toepasselijk recht, contracttaal
12.1. De plaats van jurisdictie en plaats van uitvoering is de statutaire instantie van de verkoper als de klant een handelaar, een rechtspersoon naar publiekrecht of een speciaal fonds naar publiekrecht is.
12.2. Contracttaal is Duits.